Waluta:
PLN

Regulamin sklepu

Opublikowano:

 

Regulamin korzystania

ze sklepu internetowego

 

1. Definicje

2. Postanowienia ogólne

3. Wymogi techniczne

4. Zasady korzystania ze Sklepu, składanie Zamówień

5. Zasady i formy płatności

6. Realizacja Zamówień i dostawy Produktów

7. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

8. Tryb postępowania reklamacyjnego

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.Postanowienia końcowe.

 

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego firmy Sea Light spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 80-531 przy ul. Suchej 22 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000013955, NIP: 5830004946 zwaną także w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą

Adres poczty elektronicznej: sklep@sealight.pl

§ 1. Definicje

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie
pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:

Sklep Sea Light spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwany dalej „Sklepem”) – serwis internetowy działający pod adresem www.sklepzeglarski365.pl umożliwiający składanie Zamówień na dostawę Produktów;

Klient – strona dokonującą zakupów w Sklepie, którą może być osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat (zwana dalej Konsumentem) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”).

Produkt- każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj, cenę i liczbę Produktów.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

§ 2. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji
Zamówień oraz dostawy Produktów, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.sklepzeglarski365.pl. Klient może w każdej chwili przeglądać
Regulamin, a także sporządzić jego wydruk.

3. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek
ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści
o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach
internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

§ 3.Wymogi techniczne

Do korzystanie z serwisu Sklepu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) dostęp do sieci Internet

b) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies oraz Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

c) zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli

d) aktywne konto poczty elektronicznej.

 

§ 4.Zasady korzystania ze sklepu, składanie zamówień

1. Złożenie Zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

2. Złożenie Zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam” pod prawidłowo wypełnionym formularzem Zamówienia. Jeżeli wypełniony  formularz zawiera błędne dane uniemożliwiające realizację Zamówienia, po kliknięciu  przycisku „Zamawiam” na stronie pojawi się komunikat  o błędzie. W takiej sytuacji złożenie zamówienia będzie możliwe po poprawieniu błędnych danych w formularzu przez Klienta i powtórnym kliknięciu przycisku „Zamawiam”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

4. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

5. Cena Produktu na stronie Sklepu wskazana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w formularzu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

6. Klient może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.  Z chwilą odebrania przez Klienta tej informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży  zamówionych Produktów między Klientem a Sprzedawcą.

8.  Klient może składać reklamacje związane ze założeniem Zamówienia poprzez wysłanie  wiadomości e-mail na adres: sklep@sealight.pl. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz odpowie na złożoną reklamację na podany przez Klienta adres e-mail.

 

§ 5. Warunki i formy płatności

1. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:

- Przelew tradycyjny. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia. Brak zapłaty oznacza anulowanie zamówienia.

- Za pobraniem tj. w momencie dostarczenia towaru do Klienta.

2. Numer konta Sprzedawcy jest następujący:  41 1140 1065 0000 5790 6900 1001

Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

3. Sprzedawca dostarcza Klientowi dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, wraz z dostarczonym Produktem. W celu wystawienia faktury Klient obowiązany jest podać niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

 

§ 6. Zasady realizacji zamówienia i dostawy produktów

Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienie złożone po godzinie 15:00, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

 

1. Dostawa następuje na wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres na terenie Polski.

 

2. Termin dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy:

a) przesyłka kurierska

b) odbiór osobisty

 

3. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy przez Klienta, a także od gabarytów przesyłki. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest w formularzu Zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

 

4. Z chwilą odebrania przesyłki przez Klienta przechodzą na niego korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 

1. Kupujący Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę o swojej decyzji o  odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo  wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Informacje dotyczące możliwości i  sposobu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, natomiast wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

2. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: sklep@sealight.pl, faksem na numer +48 58 343 16 58  lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres: 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 22.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi  użytego środka porozumiewania się na odległość.

4. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił  Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.

 

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:

- wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

- rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu i może być zmieniany jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Nie wyklucza to zmiany Regulaminu przez Sprzedawcę w stosunku do przyszłych umów. Zmiana Regulaminu nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

2. Klient dokonując Zamówienia w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityka prywatności wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży. Zasady ochrony
danych osobowych Klientów są opisane dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronie Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Sea Light sp. z o.o. 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 22, tel. 58 340 83 63, e-mail: sklep@sealight.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

4. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:

 

1. Kontrahent po dokonaniu odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do zwrotu (w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu) przedmiotu Zamówienia bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej bądź osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

 

2. Wszelkie koszty związane ze zwrotem przedmiotu Zamówienia ponosi Kontrahent.

 

3.Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Kontrahentowi uiszczoną przez niego należność za zwrócony przedmiot Zamówienia w terminie 14 dni od daty dokonania zwrotu na rachunek bankowy Kontrahenta, z którego dokonano zapłaty za Zamówienie, z tym zastrzeżeniem, że gdy Kontrahent dokonał zapłaty przy odbiorze w gotówce Zamówienia w siedzibie Sprzedawcy, zwrot nastąpi również w gotówce przy oddawaniu przez Kontrahenta przedmiotu Zamówienia.