Waluta:
PLN

Polityka prywatności

Opublikowano:

Polityka prywatności

 

Właścicielem sklepu internetowego sklepzeglarski365.pl jest SEA Light sp. z o.o. Firma SEA Light przywiązuje ogromne znaczenie do ochrony prywatności swoich Klientów. Poniższy dokument zawiera zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych naszych Klientów. Na wstępie musimy zaznaczyć:

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) z przyjemnością informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SEA Light sp. z o.o., ul. Sucha 22, 80-531 Gdańsk czyli my
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego zamówienia, realizacji przesłanego zgłoszenia oraz o ile wyrażono osobną zgodę – do otrzymania od nas newsletteru – na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – więc tylko do tego, na co wyraziłeś/łaś wyraźną zgodę
 3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji złożonego zamówienia, czyli firmy kurierskie (UPS, DPD, DHL  lub Fedex) plus nasza księgowość; Spółka może udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu żądania ich usunięcia – jak zażądasz, usuniemy. Żądanie usunięcia danych skieruj do nas drogą mailową sklep@sealight.pl
 5. Posiadasz prawo do żądania od administratora (nas) dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeśli odmówisz, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego sklepu internetowego

 

 1. Jaki dane o Tobie zbieramy?

 

Podczas rejestracji zbieramy takie dane jak email, login i hasło.

 

W trakcie transakcji zostaniesz zapytany o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. Dodatkowo od firmy będziemy wymagać numer NIP. Wszystkie dane dotyczące płatności są realizowane za pośrednictwem przelewu bankowego. Nasza firma nie przetrzymuje danych transakcyjnych.

 

Wymagane w trakcie rejestracji dane osobowe czy też dane firmy muszą być zgodne z rzeczywistością.

 

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te zbierane są za pośrednictwem oprogramowania analitycznego Google Analytics.

 

Kontaktując się z naszą firmą poprzez formularz kontaktowy niezbędne będzie podanie adresu email. Adres IP będzie pobierany automatycznie.

 

 

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez sklepzeglarki365.pl?

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem na sklepzeglarski365.pl transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta na sklepzeglarski365.pl, w tym do:

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z sklepzeglarski365.pl, w tym dokonywania transakcji na naszej platformie handlowej

- zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązania problemów technicznych

- realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży

- obsługi reklamacji na sklepzeglarski365.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację

- obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach podanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu sklepzeglarski.365, którym jest:

- obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

- prowadzenie analiz statystycznych;

- przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazanie spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

- zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 

 1. Jakie masz uprawnienia wobec sklepzeglarski365.pl w zakresie przetwarzania danych?

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Dane można sprostować samodzielnie – logując się na własne konto na stronie: skelpzeglarski365.pl, telefonicznie lub kanałami wskazanymi w akapicie Tryb zgłaszania żądań realizacji praw;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chiał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie art.6 ust, 1 lit. f – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec praw sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji na sklepzeglarski365.pl bez rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.

 

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 la od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

 

Jednocześnie w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 

 1. Zmiana naszej polityki prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

 1. Akceptacja warunków

 

Wszyscy nasi Użytkownicy i Klienci zobligowani są do zapoznania się i stosowania zasad zgodnych z niniejszą polityką.

 

 1. Kontakt z nami:

 

SEA Light Sp. z o.o. ul. Sucha 22, 80-831 Gdańsk

Tel: +48 58 343 16 56

Fax: +48 58 343 16 58

e-mail: sklep@sealight.pl